مدت زمان اعتبار نرخ ارائه شده از زمان صدور Quotation یک هفته می باشد.

 

درصورت عدم تحویل کالا در مقصد بعلت کامل نبودن و یا غلط بودن آدرس گیرنده در این فرم، فرستنده کالا حق هیچ گونه ادعائی از شرکت ایران هماهنگ بار یا شرکت هواپیمایی را ندارد.

درصورتی که بارنامه به صورت پسکرایه صادر گردیده باشد و گیرنده از پرداخت کرایه حمل و هزینه های مربوطه و یا به هر دلیل از تحویل کالا خودداری نماید، اینجانب متعهد می گردم که تمام هزینه های مربوطه و کرایه حمل را ظرف مدت 15 روز از زمان رسیدن بار به مقصد پرداخت نمایم.

فرستنده مسئول تهیه کلیه مدارک حمل کالا بر اساس قوانین گمرکی مبدا و مقصد می باشد. بدیهی است شرکت حمل کننده و “ایران هماهنگ بار” هیچگونه مسئولیتی در قبال اسناد ناقص ندارند.

فرستنده کالا قبل از ارسال موظف است قوانین گمرکی کشور مقصد (هزینه های اضافی پسکرایه، هزینه های ترخیص گمرک، هزینه های واردات، …) و نوع کالاهای مجاز جهت ورود به گمرک مقصد را استعلام نماید. بدیهی است شرکت “ایران هماهنگ بار” یا شرکت هواپیمایی هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت و هزینه های ناشی از موارد نامبرده متوجه فرستنده می باشد.

در صورت عدم ترخیص کالا در مقصد به هر دلیل توسط گیرنده، فرستنده مسئول پرداخت کامل هزینه های احتمالی ناشی از آن می باشد و “ایران هماهنگ بار” هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. این هزینه ها شامل انبارداری، انهدام کالا، کرایه حمل برگشت محموله و غیره می باشد.

فرستنده کالا تایید می نماید که هیچگونه کالای خطرناکی که شامل 9 گروه کالای خطرناکIATA  می باشد در این محموله وجود ندارد. 

فرستنده کالا مسئول بسته بندی، اظهار محموله در گمرک، الصاق تگ بر روی بسته ها و تحویل مدارک مرسوله به شرکت هواپیمایی می باشد.

 

محموله دقیقا مطابق با اظهارنامه گمرکی است